Jordmorsak i 1882

Fra Stavanger Amtsformandskabs Forhandlinger 1882

 

V. Morgenstierne, amtmann
Olaus Efteland, ordfører i Hetland
Lars Vaage, ordfører i Suldal

 

Andragende fra Suldals Herredsstyrelse om Bidrag til forhøiet Løn for Jordemoder

Amtmanden. Jeg var selv adskilligt vaklende med hensyn til denne Sag. Forholdet er her meget uheldigt. Sagen er, at vi høist kan faa optaget 4 Elever om Aaret, og uagtet disse ved sin Optagelse forpligtes til at tjene 2 Aar i Distriktet, er Vakancernes Antal ikke synderlig aftaget. Især søger de bort fra de fattigere og mer besværlige Distrikter. Jeg skal indrømme, at sagen var tvivlsom; men det er ikke godt for den, som sidder med Administrasjonen og skal faa disse Poster besat. Man ved, at Liv og ialdfal Helbred ofte har staaet paa Spil paa Grund af Mangelen paa Jordemoder, og hvis man kunde afhjælpe denne Mangel ved en Bevilgning af 20 Kr. aarlig, vilde denne vist være vel anvendt. I flere Amter, f.Ex. Søndre Bergenhus, ydes større Amtsbidrag end hos os; Amtsbidraget til hver Jordemoder er der 96 Kr., men saa kan jeg ogsaa tilføie, at Kommunernes Bidrag der kun er 64 Kr., saa at Jordemoderens hele Løn er ligestor som hos os.

 

Efteland. Der er, da intet Forslag er fremkommet, liden Opfordring til at udtale sig, saameget mer som jeg intet væsentlig har at føie til, hvad er anført i Komiteindstillingen. Vi var, som antydet, i Komiteen i adskillig Tvil. Komiteen erkjender, at Ansættelse af Jordemødre er et Gode, hvorpaa enhver maa sætte Pris. Det uheldige for Distrikterne er de hyppige Vakancer. Men dels Hensynet til de mange Fremskridt og Udviklingen i vor Tid, som stiller mange Krav, dels den omstændighed, at de øvrige Jordemødre i Amtet sandsynligvis vilde komme med Andragende om lignende Forhøielse, paa samme Tid som det maa ansees som tvilsomt, om Suldal alligevel faar Jordemoder, naar det er vist, at de examinerede Jordemødres Antal er færre end Distrikterne, -har gjort, at Komiteen ikke har troet at kunne tilraade Bevilgning.

 

Vaage. Efter de Oplysninger, jeg har faaet, siden jeg kom til Byen, maa jeg gaa over til Komiteens Opfatning.

 

Amtmanden. Suldal ønsker kanske nu ikke den ansøgte Bevilgning?

 

Vaage. Nei.

 

Amtmanden. Ja, da behøver vi neppe at votere. Jeg maa kun beklage, at det ikke er meddelt før, saa havde jeg ikke behøve at skrive om sagen, og Komiteen været fri for at behandle den.

 

Efteland. Ordføreren fra Suldal kan naturligvis svare for sig selv; men jeg tror, Amtmanden har misforstaaet ham. Jeg opfattede ham saa, at han efter at have faaet Oplysning om Sagen, og efter den Stilling, hvori Sagen er bragt, ikke vil optage noget Forslag.

 

Amtmanden. Ja det hører man ikke saa sjelden, at En ikke vil optage Forslag; men jeg opfattede ikke Hr. Vaage saaledes. var det kanske Hr. Vaages Mening, at han intet Forslag vilde fremsette?

 

Vaage. Ja, jeg fremsetter intet Forslag.

Indstillingen blev derefter enstemmig bifaldt.

 

(Avskrift: Rune Roalkvam)

pal